Armağanlar

1955 Zeki Velidi Togan’a Armağan (60. Dogum Yılı)
XVI. Asır Başlarında Kayseri Şehri ve Livası
1960 Hamdi Kresevlakovic
“Çengiç Beyleri Osmanlı Devrinde Bosna-Hersek Feodalizmi Hakkında Bir Etüd” (Hırvatcadan Ismaıl Eren Tercume İstanbul Önsöz
1962 Gyula Nemeth, Armağanı, Ankara
XIX. Asir Sonlarinda Türk-Macar Münasebetleri ve Yakınlığı
1965 Edirne’nin 600. Fetih Yıldönümü Armağanı, Ankara

1968 Necati Lugal, Armağanı, Ankara
“Bursa’da Kuruluş Devrinin İlim Müesseseleri, İlim Adamları ve Bursa Tarihçileri Hakkında”
1970 Kanuni Sultan Süleyman, Armağanı, Ankara
Kanuni Sultan Süleyman’in Macaristan ve Avrupa Siyasetinin Sebep ve Amilleri, Geçirdiği Safhalar
1970 Kanuni Sultan Süleyman, Armağanı (II), Ankara
Yeni Belgelerin İşığı Altında Kanuni Sultan  Süleyman Devrinde Osmanlı-Venedik Münasebetleri
1973 Cumhuriyetin 50. Yılına Armağan
“Atatürk ve İnkılapları
1973 Zeki Velidi Togan Armağan Dergisi
“Önsöz”
1973 Jozsef Molnar
“Macaristandaki Türk Anıtları” Önsöz, TTK Yayınları Ankara
1974 The Muslim East Studies in Honor of Julius Germanus, Budapest
“Molla Gurani ve Padışaha Sunduğu Yazılar”
1976 İsmail Hakkı Uzunçarşılı Armağanı, Ankara
Kanuni Sultan Süleyman Devri Müesseseleri ve Teşkilatına Işık Tutan Bursa Şer’iye Sicillerinden Örnekler
1976 Hungaro-Turcıca, Studies in Honour of Julius Nemeth
“Hatvan Kadılığının İki Sicili”
1978 Tayyıp Okiç, Armağanı, Ankara
Prof. M. Tayyip Okiç ve Bosna Hersek Tarihi, Bosna Eyaletı
1979 İsmail Hakkı Uzunçarşılı Hatıra Sayısı
“Kanuni Sultan Süleyman Devrine Ait Bosna ve Hersek İle İlgili Venedik Arşivindeki Türkçe Belgeler Hakkında”
1979 Ayn-ı Ali Efendı
“Ayn-ı Ali Risalesi ve Osmanlı İmparatorluğu Teşkilat ve Müesseselerini Aydınlatmadaki Büyük Önemi”
“Kavanin-i Al-i Osman der hulasa-i Mezamın-ı Defter-i Divan” Tıpkı Basımına Önsöz