HUNGARIAN FRIENDSHIP

Gökbilgin , yedi yıl ilkokul öğretmenliginden sonra 1936 yılında öğretime açılan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine yazıldı. Burada kaydolduğu bölüm ,bilimsel araştırmalarına yeni ufuklar açacak olan Hungaroloji Bölümüdür.Türk tarih ve uygarlığının araştırılmasında önemli kişilerin yetiştiği bu alan, söz konusu fakültenin ilk kurulan bölümlerindendir. Gökbilgin bu bolümde bir yandan Macarcayı öğrenirken, diğer yandan da ileride kendisine geniş ufuklar açacak alanlara yöneldi. Yeni ve son çağ tarihi, Fransızca, Latince ve Almanca derslerini aldı. Prof L.Rasoyni’nin desteğiyle yaz aylarında Macaristan’a giderek kendisini Macar dil, kültür, ve tarihinde derinleştirmek olanağını buldu.Macar arşivlerini yakindan tanıdı. Macarca kaynakların Türk tarihi açısından önemini kavradı. Prof. Lajos Fekete’nin arşiv sorunlarıyla ilgili yazılarını daha öğrencilik yıllarında Türkçeye çevirerek yayınladı. Fakülte bitirme tezi ” Osmanlı Tarihinin Macarca Kaynakları ” başlığını taşımaktadır.

Kendi ifadesi ile “Iki milletin ruh yapısı, ahlak ve karakterleri arasındaki derin benzerlik, zamanla ve türlü amillerin etkisi altında yavaş yavaş anlaşılır ve kabul edilir bir hale gelmiş, bazı olaylar da bu gerçeği tamamen açiğa vurmuştur ” demektedir.

Aşağıda sunmuş bulunduğumuz  Gökbilgin’in muhtelif  yıllarda farklı yerlerde basılmiş olan makaleleri Türk ve Macar milletleri arasındaki yakın ilişkileri muhtelif cephelerden tebarüz ettirmektedir.

* “Osmanlı Tarihinde Türk -Macar Yakınlıği (1) “1950 Tarih Dünyası

* “Osmanlı Tarihinde Türk-Macar Yakınlığı (2) “1950 Tarih Dunyası

*  ” Macaristan’daki Türk Hatıraları “1960 Vatan 

*  ” Tarihte Türk- Macar Yakınlığı ” 1960 Vatan

* ” XIX. Asır sonlarında Türk-Macar Münasebetleri ve Yakınlığı “1962 Nemeth Armağanı

 

* ” Vambery ‘nin (1832-1873) Türklüğe bağlılıği “1955 Türk Yurdu

* ” Türkoloji ve Macaristan ” 1970 Milliyet

* ” Arşiv Meseleleri “L.Fekete  1939 (Macarcadan tercüme ) Istanbul, 149 s.

* Macar Devlet Arşivi ve Tarihçesi ” 1939 Belleten 111/11-12,447-457

* ” Yeni Türkiye” L.Fekete 1940 (Atatürk’ün ölümü münasebetiyle ) (Macarcadan tercüme)Türk Tarih,Arkeologya ve Etnografya Dergisi, İstanbul,IV, 1-6

* “Türk vesikalarının neşri ve bu işin arz ettiği meseleler” L.Fekete 1941 ( Macarcadan tercüme )Belleten,V/20,607-616

* ” Türkçeden uzun vokaller ” Ligeti Lajos 1942 (Macarcadan tercüme )Türkiyat Mecmuası, VII-VIII/1, 82-94

 * ” XVII.Asır başlarında Erdel hadiseleri ve Bethlen Gabor’un Beyliğe intihabı “1949 IUEF dergisi ,sayı 1 , 1-28

*  ” Macaristan’daki sanat eserlerimiz ” 1960 Vatan

*II.Rakoczi Ferencz ve tevabiine dair yeni vesikalar ” 1941 Belleten V/20, 577-595

* ” Macaristan’daki Türk hakimiyeti devrine ait bazı notlar ” 1942 Türkiyat Mecmuası VII-VIII/1, 200-211

* ” Kanuni Sultan Süleyman’ın Sigetvar’daki türbesi “1950 Tarih Dunyasi , Sayi 4 haziran s 144-145

* ” Ostrogan Sancağının 1570 yılı vergi tahriri ” 1953 Lajos Fekete (Macarcadan tercüme ) Tarih Dünyası sayı 5-6  s.172-173

* “ Macar kralı Korvin Mathias’dan Beyazıd II ye gelen mektup ” 1954 Bilgi sayı 82,Şubat s.1-3

* ” Korvin Mathias’ın Beyazıd II ye mektupları,tercümeleri ve 1503 (909) Osmanlı- Macar muahedesinin Türkçe metni” 1958 Belleten XXII/87  s. 369-381  Fransızcası  s.382-390.

* “Plevne kahramanı ve Macarlar ” 1957 Bilgi sayı 123 Haziran s 4-17

* ” Erdel ” ( Decei ile ) 1963, İslam Ansiklopedisi  703a-705a

* ” Egri ” 1946 İslam Ansiklopedisi IV 196a-198b

* ” Rakoczi Ferenc II ve Osmanlı Devleti himayesinde Macar Mültecileri ” 1976 , İstanbul sempozium

* ” Türk-Macar kültür münasebetleri ışığı altında II Rakoczi Ferenc ve Macar mültecileri sempoziumu.“Acilis konusmasi 1976 Istanbul

* “ Tokholy Imre ve Osmanlı-Avusturya ilişkilerindeki rolü “1976  İstanbul sempoziumu

* ” Türk-Macar ilişkileri ve Prens Rakoczi  ” 1976  Milliyet 31.Mayıs 

* ” XVI.Yüzyılda Taşralı bir Türk Efendi evi ” 1979 L.Fekete (Macarcadan tercüme ) Belleten,XLI-II/170, 457-480

* “Macaristan seyahat raporu  (5 Ocak  1937 )”  (Kendi el yazısı ile ) 

* ” Macaristan seyahat raporu ( 10 Mart -13 Nisan 1961 )

* “Yurd kurma hakkında ” Kreskai Miklos  1972, (Macarcadan tercüme )

* “ XVI. Yüzyilda Macaristan’da Türk Dünyası, Haraç toplayanlar ve Reaya ” 1971 Kaldy-Nagy Gyula ( Macarcadan tercüme)

* ” KOSSUTH  LAJOS ”  9 Nisan 1965 KONFERANS, KÜTAHYA

* ” Karaharman, Dobruca’nın kaybolmuş bir köyü ” 1971 Tudor Matesku .(Macarcadan tercüme )

* ” XV. Asrin birinci yarısında II.Murad devrinde Hristiyan Birligi ve Osmanlı-Macar mücadeleleri esnasinda Edirne ” Edirnenin 600. fetih yıldönümü  Armağan kitabı  s.77-117

* ” Kanuni Sultan Süleyman’in 1566 Sigetvar seferi sebepleri ve hazırlıkları “İÜEF Tarih Dergisi sayi 21,s .1-14

* “XVI.Asır ortalarinda Osmanlı Devletinin Tuna Havzası ve Akdeniz siyasetleri “1955  DTCF konferansı

* ” Macaristan’daki Türk idaresi ile ilgili bazı kaynaklar ” 1982 IUEF Sosyoloji Dergisi  sayı 23-24

* ” Rakoci ve Mikes Kelemen ” 1967 Ulus 10 Ekim

* ” Tarihte Türk-Macar yakınlığı ” 1967 Ulus, 29 Mayıs

* ” Kanuni Sultan Süleyman’in Macaristan ve Avrupa siyasetinin sebep ve amilleri,geçirdiği safhalar.” 1970 Kanuni Armağani     Ankara, s 5-39

* “Macaristandaki Türk anıtları ” 1973′ JOZSEF MOLNAR‘ , Ankara Önsöz s.VII-VIII

* ” Türk idaresinde Budin “1975 Atatürk konferansları ,V,Ankara s.163-178

* ” Kara Üveys Paşanın Budin Beylerbeyliği.(1578-1580) ”  1952 İÜEF Tarih Dergisi sayı 3-4, s.17-34

* “Nagy Szoliman 1566.evi Szigetvar elleni hadjaratanak elozmenyei “Szigetvari emlekkonyv.Szigetvar 1566.evi ostromanak 400. evlordulojara.Szerk:Ruzsas Lajos./A Magyar Tudomanyos Akademia Dunantuli Tudomanyos Intezete-Ertekezesek 1966/Budapest  (HUNGARIAN )

s.53-59

* “l Szekesfehervar 1543.evi elfolglalasa es a magyarorszagi torok fennhatosag koranak kerdeserol ,”   1977  Szekesfehervar Evszazadai, Szekesfehervar, III, 37-40  (HUNGARIAN )

* ” Rakoczi az Oszman Birodalomban “1980 Europa es a Rakoczi szabadsagharc, Budapest s.83-95 ( HUNGARIAN )

* ” II.Rakoczi Ferencre es a bujdodokra vonatkozo uj torok forrasok. Rakoczi -tanulmanyok. Szerkesztette : Kopeczi Bela,Hopp Lajos R. Varkonyi Agnes, Budapest, s 711-715 ( HUNGARIAN )

* PIAC (Permanent International Altaistic Conference )  22-28 Agustos 1971 , Szeged

Analyse d’un document original qui permet de donner un apercu sur les depenses variees du Sultan Beyazid II pendant l’expedition de Lepanto en 1499.“( FRENCH )

* ( Gokbilgin 25 Agustos 1971 Section B de Oturum başkanlığını  yaptı.)

* 25 Agustos 1971  ” KOROSI CSOMA  KURUMUNUN   TAYYIB GOKBILGIN’E TEVCIH  ETTIGI SEREF  UYELIGI  BERATI”.

* Hatvan kadılığının iki sicili ”  1976  Hungaro-Turcica Studies in Honour of  ‘JULIUS NEMETH ‘ 

* ” Molla Gurani ve Padişaha sunduğu yazılar.” 1974  The muslim East Studies in Honour of  ‘ JULIUS GERMANUS ‘ , Budapest 

* Thokoly Imre es a torokok kapcsolata Ausztriaval 1670-1682 “ ( HUNGARIAN )

* Macaristan’daki Turk idaresi ile ilgili bazi kayitlar ( kendi elyazisi notlarindan )

* Macar Ilim Akademisi  (“Magyar Tudomanyos Akademia Konyvtara “) dan Tibor Sehen ‘in mektubu.

* Gokbilgin ‘in muhtelif   yazismalari .

” Provenincia Prensibi ” Varga Endre Budapest 1939 kitabinin yorum yazisi ,

” Macaristan’da Turklerin mulk sistemi “